Obchodné štandardy

W COMPLEX, s.r.o.

1. Zástupcovia W Complex s.r.o. chránia Vaše záujmy - dodržiavajú Etický kódex  W Complex a Realitnej únie Slovenskej republiky.

2. Členovia tímu W Complex sú odborníci v oblasti v ktorej pôsobia a svoju odbornosť neustále zvyšujú odbornými školenia, seminármi a workshopmi pod vedením Realitnej akadémie SR (SORA).

3. Tím W Complex pracuje pod úspešnou originálnou obchodnou značkou W Complex®.

4. Spoločnosť W Complex sprostredkuje predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností v SR, prenajíma komerčné a rezidenčné nehnuteľnosti v SR a efektívne ich prezentuje aj v medzinárodnom meradle.

Kvalita (profesionalita) činností našich zástupcov a maklérov je ošetrená Obchodnými štandardmi, ktoré boli vydané spoločnosťou W Complex s.r.o. V štandardoch je zhrnuté, ktoré body musia pri svojej práci realitní zástupcovia a makléri dodržiavať, aby si zachovali štandard poskytovaných realitných služieb.


1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy ( exkluzívne alebo neexkluzívne)

Sprostredkovateľská zmluva musí obsahovať:

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej zmluve

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej zmluvy

 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie zmluvných podmienok napr. kúpnej zmluvy

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 • musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný zástupca/maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra